• Huishoudelijk reglement

 • Het huishoudelijk reglement in pdf-formaat vindt u hier.


  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  Artikel 1 – Algemene bepalingen
  Artikel 2 – Leden
  Artikel 3 – Leden van verdienste en ereleden
  Artikel 4 – Donateurs
  Artikel 5 – Het lidmaatschap
  Artikel 6 – Aanneming van leden
  Artikel 7 – Contributie
  Artikel 8 – Rechten en plichten van leden
  Artikel 9 – Straffen
  Artikel 10 – Clubkleuren
  Artikel 11 – Algemene ledenvergadering
  Artikel 12 – Bestuur
  Artikel 13 – Dagelijks bestuur
  Artikel 14 – Bestuursverkiezing
  Artikel 15 – Kascommissie
  Artikel 16 – Overige commissies
  Artikel 17 – Wedstrijden
  Artikel 18 – Aansprakelijkheid van de leden
  Artikel 19 – Lief en leed
  Artikel 20 – Website
  Artikel 21 – Sponsoring
  Artikel 22 – Wijziging van het huishoudelijk reglement
  Artikel 23 – Slotbepalingen


   

  Artikel 1 – Algemene bepalingen

  1. De vereniging genaamd voetbalvereniging v.v. Dalen, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 23 juli 1930 en is gevestigd te Dalen.
  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 15 oktober 2012.

   

  Artikel 2 – Leden

  1.
  De vereniging bestaat uit:
  pupillen
  junioren
  senioren
  niet voetballende leden
  leden van verdienste
  2. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt op 1 januari van het jaar waarin het verenigingsjaar begint.
  3. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt op 1 januari van het jaar waarin het verenigingsjaar begint.
  4. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder op 1 januari van het jaar waarin het verenigingsjaar begint.
  5. Niet-voetballende-leden zijn leden die niet meer actief voetballen en zij die vanwege de uitoefening van hun vrijwilligersfunctie lid zijn geworden.

   

  Artikel 3 – Leden van verdienste en ereleden

  1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich vele jaren tegenover de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en door het bestuur zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
  2. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste drie vierden der geldig uitgebrachte stemmen.
  3. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.

   

  Artikel 4 – Donateurs

  1. De vereniging kent naast leden donateurs.
  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich tegenover de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  6. Opzegging van het donateurschap kan alleen uiterlijk per 1 juli van ieder jaar en daardoor is voor het gehele seizoen contributie verschuldigd.

   

  Artikel 5 – Het lidmaatschap

  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministratie te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, evenals de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan, op voorspraak van de ledenadministratie vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
  2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.
  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

   

  Artikel 6 – Aanneming van leden

  1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen, welke wordt uitgevoerd door de ledenadministratie. De secretaris, op voordracht van de ledenadministratie, kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, dan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
  2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

   

  Artikel 7 – Contributie

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.
  2. Spelende leden die niet tijdig hun contributie voldoen, of waarvoor de contributie niet tijdig wordt voldaan, worden uitgesloten tot het deelnemen aan wedstrijden tot de schuld aan de vereniging is vereffend.
  3. Leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd m.u.v. beëindiging i.v.m. overlijden.
  5. Contributie kan jaarlijks verhoogd worden op basis CPI (Consumenten Prijs Indexcijfer). Deze jaarlijkse verhoging kan automatisch van kracht worden. Peildatum is 1 januari van ieder jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
  6. De Algemene Ledenvergadering kan afzonderlijke verhogingen voorstellen als gevolg van bijzondere omstandigheden zoals sterke kostenstijgingen in bijvoorbeeld veldhuur door gemeente, kledingaanschaf, energielasten, etc.
  7. Contributiebetaling vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.
  8. Contributieheffing vindt plaats d.m.v. automatische incasso. Bij betaling per jaarfactuur wordt een toeslag van 5 euro in rekening gebracht.
  9. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen uiterlijk vóór 1 juni van ieder jaar en daardoor is voor het gehele seizoen contributie verschuldigd. De ledenadministratie kan uit coulance daar van afwijken door inning eerder stop te zetten. In principe geldt deze regeling alleen bij verhuizing buiten de gemeente Coevorden of langdurige uitschakeling door gezondheidsproblemen.

   

  Artikel 8 – Rechten en plichten van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
  3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
  4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
  5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
  6. Zij hebben de plicht de ledenadministratie in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
  7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
  8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.

   

  Artikel 9 – Straffen

  1. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
  2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
  3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
  4. Wanneer een opgelegde boete als bedoeld in lid 1 van dit artikel, door of voor een spelend lid niet tijdig wordt betaald, wordt dat lid uitgesloten tot het deelnemen aan wedstrijden tot de schuld aan de vereniging is vereffend.

   

  Artikel 10 – Clubkleuren

  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

  a. shirt: wit
  b. broek: rood
  c. kousen: rood

   

  Artikel 11 – Algemene ledenvergadering

  1.
  De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. Jaarverslag van het bestuur;
  c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  d. Verslag van de kascommissie;
  e. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;
  f. Vaststelling van de contributies;
  g. Vaststelling van de begroting;
  h. Benoeming bestuursleden;
  i. Benoeming commissieleden;
  j. Rondvraag
  2. De algemene ledenvergadering is enkel toegankelijk voor leden van de vereniging.

   

  Artikel 12 – Bestuur

  1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
  2.
  Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  a. de algemene leiding van zaken;
  b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
  3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maand juli. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
  4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
  5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. De stem van de voorzitter is doorslaggevend bij het staken van de stemmen.

   

  Artikel 13 – Dagelijks bestuur

  1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
  2.
  Taken van de voorzitter:
  a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
  3.
  Taken van de secretaris:
  a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
  4.
  Taken van de penningmeester:
  a. beheert de gelden van de vereniging;
  b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar;
  f. dient in de algemene ledenvergadering een begroting in voor het komende verenigingsjaar.

   

  Artikel 14 – Bestuursverkiezing

  1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  2. Bestuursleden treden af na maximaal twee zittingstermijnen van drie jaar, m.u.v. DB-leden waarvoor maximaal drie zittingstermijnen van drie jaar gelden.
  3. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
  4. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste vijfentwintig stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

   

  Artikel 15 – Kascommissie

  1. Conform artikel 12.3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
  2. Samenstelling van de kascommissie is vastgelegd in art. 12.3 van de statuten.
  3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester.
  4. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de algemene vergadering.
  5. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij schriftelijk een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur schriftelijk voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

   

  Artikel 16 – Overige commissies

  1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings-)bestuur, de (afdelings-)vergadering en de commissies.
  2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
  3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
  4. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
  5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
  6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

   

  Artikel 17 – Wedstrijden

  1. De spelers zullen op een door bestuur/commissie te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door bestuur/commissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan bestuur/commissie.
  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
  5. Het (afdelings-)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
  6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

   

  Artikel 18 – Aansprakelijkheid van de leden

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden wel aansprakelijk worden gesteld.

   

  Artikel 19 – Lief en leed

  Hoe het bestuur handelt inzake lief en leed staat beschreven in de bijlage: “Lief en Leed” Reglement “v.v. Dalen”.
   

  Artikel 20 – Website

  De webmaster is verantwoordelijk voor de inhoud en strekking van vermeldingen en artikelen op de website. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen.
   

  Artikel 21 – Sponsoring

  Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten voor de website en de reclameborden langs de velden, alsmede andere vormen van sponsoring.
   

  Artikel 22 – Wijziging van het huishoudelijk reglement

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
  2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
  3. Een besluit tot statutenwijziging in de algemene vergadering behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden.

   

  Artikel 23 – Slotbepalingen

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

   

  Aldus vastgesteld de dato 18 april 2016.
   

rfwbs-slide