• Vertrouwenspersonen

 • Folkert Sinnema
  Tel.: 06-51986783
  E-mail: folkertsinnema@gmail.com
  Sabine Blaauwgeers
  Tel: 06-19166392
  E-mail: sabine@gezonddalen.nl

   


  Waarom een vertrouwenspersoon?
  Reglement en taken vertrouwenspersoon

  Het bestuur van de v.v. Dalen hoopt uiteraard dat nooit gebruik behoeft te worden gemaakt van de vertrouwenspersonen maar realiseert zich, dat indien toch onverhoopt een vorm van onwenselijk gedrag zich voordoet dat dan in een vertrouwde en veilige opvang is voorzien.


   
  Waarom een vertrouwenspersoon?

  Soms vindt er op of rondom het voetbalveld – helaas – een voorval plaats waarmee je als lid niet graag te koop loopt of dat gevoelig ligt. Hierbij kun je denken aan verschillende vormen van ondervonden ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, agressie, pesterijen en dergelijke. Hoewel de v.v. Dalen zijn uiterste best doet om als een nette en gezellige vereniging door het leven te gaan, zijn dit soort zaken natuurlijk nooit geheel uit te sluiten.

  Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Soms kan zo’n voorval goed worden besproken met een leider, trainer, coördinator of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot zodat in deze gevallen een onafhankelijke vertrouwenspersoon de helpende hand kan bieden.

  Het bestuur van de v.v. Dalen heeft dan ook besloten gebruik te gaan maken van een vertrouwenspersoon en heeft Folkert Sinnema en Sabine Blaauwgeers-Assen bereid gevonden vanaf heden daarvoor beschikbaar te zijn.

  De vertrouwenspersoon heeft tot taak de eerste opvang te verzorgen van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden dan wel van personen die in relatie staan tot de v.v. Dalen. De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem/haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen.

  Doet zich onverhoopt een situatie van min of meer ingrijpend ongewenst gedrag voor, dan ziet het bestuur graag dat men een beroep doet op de ondersteuning van de vertrouwensperso(o)n(en). Wij benadrukken dat ook jongere jeugdleden, of hun ouders namens hen, hiervan gebruik kunnen maken. En vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van de vereniging. Om in vaak gevoelige en persoonlijke aangelegenheden de nodige waarborgen te garanderen is voor het functioneren van de vertrouwenspersoon een reglement opgesteld.

  Reglement en taken vertrouwenspersoon

  • Het bestuur van de v.v. Dalen (hierna te noemen: de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenspersoon voor de vereniging vervult.
  • De algemene taak van de vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging, mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld.
  • De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging, die te maken hebben met ongewenst gedrag.
  • De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert.
  • De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding.
  • De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer, is strikt onafhankelijk en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
  • De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij.
  • De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging, alleen in overleg met betrokkene, in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag dan wel hierover rapport uit te brengen aan het bestuur.
  • De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
   • seksuele intimidatie
   • bedreiging
   • discriminatie
   • Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.
  • Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Een bestuurslid of een vrijwilliger van de vereniging wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een vertrouwenspersoon in te schakelen. Alleen met toestemming van de betrokkene kan de vertrouwenspersoon derden binnen de vereniging (bijv. bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding. Zo nodig vindt na het doorspelen van de melding aan de vertrouwenspersoon nog nader overleg plaats. Op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium aan het gesprek tussen betrokkene en vertrouwenspersoon deelnemen.
  • Een lid van de vereniging, dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie, die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet.

   

rfwbs-slide